Filtr produktów

Podkategorie

Marka

Producent

Cena

0 zł - 255 zł

Tylko dostępne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HTTPS://NOWEZAKUPY.PL

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1.             REGULAMIN OKREŚLA ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, W TYM KORZYSTANIA  Z SERWISU, ORAZ PRAWA, OBOWIĄZKI I WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY I KLIENTA. REGULAMIN ZAWIERA TAKŻE INFORMACJE, DO KTÓRYCH PRZEKAZANIA KONSUMENTOWI ZOBOWIĄZANY JEST USŁUGODAWCA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, W TYM USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U.2017.683 ZE ZM.).

2.             INFORMACJE ZAMIESZCZONE W SERWISIE NIE STANOWIĄ OFERTY TYLKO ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY (ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO, DZ.U. 2017.459 ZE ZM.).

3.             KAŻDY KLIENT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM.

4.             REGULAMIN DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SERWISU I UDOSTĘPNIANY JEST NIEODPŁATNIE TAKŻE PRZED ZAWARCIEM UMOWY. NA ŻĄDANIE KLIENTA REGULAMIN JEST TAKŻE UDOSTĘPNIANY W TAKI SPOSÓB, KTÓRY UMOŻLIWIA POZYSKANIE, ODTWARZANIE I UTRWALANIE JEGO TREŚCI ZA POMOCĄ SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ KLIENT (NP. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ). 

5.             PODSTAWOWE DEFINICJE:

1)             REGULAMIN: REGULAMIN SERWISU;

2)             USŁUGODAWCA: NOWEZAKUPY.PL REMIGIUSZ JAKIEŁAJTIS, 76-200 SŁUPSK, UL. BYTNEROWICZA 38, WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REGON: 771270142, NIP 8392540007;

3)             KLIENT LUB USŁUGOBIORCA: OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT I POSIADA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA PRAWNA ORAZ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ALE MOGĄCA WE WŁASNYM IMIENIU NABYWAĆ PRAWA I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA, KTÓRA NAWIĄŻE STOSUNEK PRAWNY ZE USŁUGODAWCĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SERWISU. KLIENT TO TAKŻE KONSUMENT, JEŚLI W DANEJ KWESTII BRAK ODDZIELNYCH POSTANOWIEŃ W STOSUNKU DO KONSUMENTA;

4)             KONSUMENT: KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ DOKONUJĄCĄ ZE USŁUGODAWCĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ (ZAKUPU), NIEZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ;

5)             USŁUGA ELEKTRONICZNA – USŁUGA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 ROKU O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U.2016.1030 T.J. ZE ZM.), ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM SERWISU;

6)             SERWIS: USŁUGA ELEKTRONICZNA, SERWIS INTERNETOWY, PROWADZONY PRZEZ USŁUGODAWCĘ POD ADRESEM INTERNETOWYM HTTPS://NOWEZAKUPY.PL, NA KTÓRYM PREZENTOWANE SĄ TOWARY, CO DO KTÓRYCH KLIENT MOŻE SKŁADAĆ OFERTĘ ZAKUPU

7)             KONTO – USŁUGA ELEKTRONICZNA, OZNACZONA INDYWIDUALNĄ NAZWĄ (LOGINEM) I HASŁEM PODANYM PRZEZ KLIENTA, ZBIÓR ZASOBÓW W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY, W KTÓRYM GROMADZONE SĄ DANE PODANE PRZEZ KLIENTA ORAZ INFORMACJE O CZYNNOŚCIACH W RAMACH SERWISU;

8)             TOWAR LUB PRODUKT – TOWARY SERWISIE PREZENTOWANE W SERWISIE,CO DO KTÓRYCH KLIENT MOŻE SKŁADAĆ OFERTĘ ZAKUPU;

9)             UMOWA – UMOWA NA ODLEGŁOŚĆ, DOTYCZĄCA ZAKUPU TOWARU, ZAWARTA NA SKUTEK ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAPYTANIA I JEGO PRZYJĘCIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ;

10)         FORMULARZ – SKRYPT STANOWIĄCY ŚRODEK KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, UMOŻLIWIAJĄCY ZŁOŻENIE ZAPYTANIA W SERWISIE;

11)         ZAPYTANIEOFERTA ZAKUPU TOWARU ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI TECHNICZNEJ;

12)         NEWSLETTER – USŁUGA ELEKTRONICZNA, ELEKTRONICZNA USŁUGA DYSTRYBUCYJNA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL), KTÓRA UMOŻLIWIA WSZYSTKIM KORZYSTAJĄCYM Z NIEJ KLIENTOM AUTOMATYCZNE OTRZYMYWANIE OD USŁUGODAWCY CYKLICZNYCH WIADOMOŚCI (NEWSLETTER-ÓW), ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O SERWISIE, W TYM NOWOŚCIACH LUB PROMOCJACH W SERWISIE.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

1.             Dane Usługodawcy do kontaktu z Klientem: adres: NoweZakupy.pl , 76-200 Słupsk , Bytnerowicza 38, adres poczty elektronicznej: drogeria@nowezakupy.pl.

2.             Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

1)        serwis internetowy;

2)        newsletter;

3)             opiniowanie (komentowanie).

3.             Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.             Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5.             Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6.             Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Usługodawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7.             Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez kontakt z Obsługą Serwisu, która usunie konto Klienta na życzenie Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8.             Nie ma możliwości korzystania z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 1 Konto.

 

1.             Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłana zostanie wiadomość e-mail potwierdzająca dokonaną rejestrację. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.             Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zapytań oraz przeglądanie historii.

3.             Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.             Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: drogeria@nowezakupy.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy: NoweZakupy.pl 76-200 Słupsk , Koszalińska 5a.

 

§ 2. Newsletter

 

1.       Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.       Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3.       Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.       Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez Panel Klienta na stronie Serwisu lub poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: drogeria@nowezakupy.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy: NoweZakupy.pl ,76-200 Słupsk , Bytnerowicza 38.

 

§ 3. Opinie

 

1.       Usługodawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Serwisu indywidualnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta dotyczących Towarów.

2.       Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.       Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4.       Usługodawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

5.       Usługodawca ma prawo usunąć wypowiedzi (opinie lub komentarze) bezprawne.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

 

1.             Wszystkie Produkty zamieszczone w Serwisie są nowe i nie mają wad.

2.             Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Serwisu.

3.             Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

 

§ 2. Zapytania i ich realizacja

 

1.             Zapytanie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie.

2.             Zapytania można składać po uprzednim zarejestrowaniu konta na stronie internetowej Serwisu lub bez rejestrowania konta na stronie internetowej Serwisu (jako gość).

3.             Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4.             Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

5.             Zapytania w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zapytania składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.             Potwierdzenia złożenia Zapytania dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Potwierdzam chęć zakupu”. Wysłanie „Potwierdzenia chęci zakupu” przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. 

7.             Klient otrzymuje od Usługodawcy:

1)      potwierdzenie otrzymania Zapytania drogą elektroniczną („Zapytanie w trakcie sprawdzania”) – automatycznie generowaną wiadomość e-mail zawierająca numer i datę Zapytania, dane Klienta, opis Towaru (lub odnośnik do opisu w Serwisie) i inne informacje;

2)      potwierdzenie zawarcia Umowy („Przyjęcie Zapytania do realizacji”) na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy wysyłane jest po akceptacji oferty Klienta i zweryfikowaniu Zapytania przez Usługodawcę. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy.

8.             Maksymalny czas realizacji Umowy (tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych.

§ 3. Płatności

 

1.             Wszystkie ceny Towarów podawane w Serwisie są sugerowanymi cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej.

2.             Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.

3.             Klient może wybrać formę płatności:

1)             zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 - przedpłata.

2)             zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) .

4.             Na każdy sprzedany Produkt Serwis wystawia dowód zakupu i dostarcza razem z zamówionym towarem.

 

§ 4. Dostawa

1.             Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2.             Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Wysyłka realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

3.             Wraz z Towarem Usługodawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.             Usługodawca wskazuje, że:

1)      z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2)      przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a)      szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b)      zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c)       ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d)      szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 

1.             Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2.             Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3.             Korzystanie ze Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.             Usługodawca nie ma obowiązku stosowania i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.             Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2.             Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017.459ze zm.)oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1)      wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)      Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Konsumenta;

c)       Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2)      Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Usługodawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3)      Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

4)      Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5)      jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6)      Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7)      uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a)      żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b)      Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8)      Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1.             Reklamacje Klient powinien kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: drogeria@nowezakupy.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji

2.             W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Usługodawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

3.             Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4.             Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.             Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

6.             Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.             Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017.459 ze zm.).

2.             Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3.             Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwisu.

4.             Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

1)             o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)             w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3)             w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)             w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)             w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)             w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)             w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;

8)             w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)             w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)         zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)         o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.       Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.       Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Usługodawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.       Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.     W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.       Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy.

2.       Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej                               https://nowezakupy.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3.       Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Usługodawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony nowezakupy.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.             Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).